Nieuws

Algemeen | 29 Mar 2021

De aftrek van zorgkosten over het jaar 2020

Leven met een chronische ziekte of beperking is duur. U hebt bijvoorbeeld extra
kosten voor medische zorg, hulpmiddelen, aanpassingen, kleding, reizen,
dieetvoeding en nog veel meer. Een deel van die kosten kunt u terugkrijgen via
de aangifte inkomstenbelasting, door de aftrek van zorgkosten. Hoe u dat doet,
leest u in dit stappenplan.

Belastingaangifte doen kan voordeel opleveren. Dat komt door allerlei aftrekposten.
Giften, studiekosten, maar ook zorgkosten. U krijgt dan geld terug. Ook als u een laag
inkomen of een uitkering hebt. In dit artikel een kort stappenplan over de aftrek van
zorgkosten. Meer weten? Kijk op Meerkosten.nl voor uitgebreide informatie.

Vooraf
Bent u handig met administratie en hebt u een goed overzicht van uw financiën? Dan
kunt u zelf uw aangifte inkomstenbelasting doen. Bent u hier onzeker over, vraag dan
om hulp. Zorgkosten aftrekken is niet altijd eenvoudig. Er gelden allerlei regels, die per
onderdeel kunnen verschillen. Gelukkig zijn er veel organisaties die u kunnen helpen.
Bijvoorbeeld uw gehandicaptenorganisatie, patiëntenvereniging, ouderenorganisatie,
belastingwinkel of vakbond.

Stap 1: Doe aangifte inkomstenbelasting
• Zet uw computer aan, ga naar mijn.belastingdienst.nl en log in met uw DigiD. Hebt u
nog geen DigiD? Ga naar Digid.nl en vraag hem aan.
• Klik op Inkomstenbelasting.
• Klik op Belastingjaar 2020.
• Klik op Aangifte inkomstenbelasting doen.

Stap 2: Check uw gegevens
De Belastingdienst heeft uw persoonlijke gegevens al voor u ingevuld. Ook de gegevens
over uw loon, uitkering of pensioen staan er al in. Net als de gegevens van uw
bankrekeningen en spaartegoeden. Kijk alles nog een keer goed na. Vul zo nodig de
gegevens aan. Bijvoorbeeld over uw partner, uw onderneming, uw eigen woning of
spaartegoeden boven de geldende vrijstellingen. Als u die hebt.

Stap 3: Vink Zorgkosten aan
Nadat u de vorige gegevens hebt ingevuld, komt u in het tabblad Uitgaven (afbeelding
1).

• Vink Zorgkosten aan. Hebt u nog andere aftrekposten? Vink die dan ook aan.
Afbeelding 1: Het tabblad Uitgaven

• Klik op Akkoord. U komt nu in het tabblad Zorgkosten (afbeelding 2).

Afbeelding 2: Het tabblad Zorgkosten

In het bovenste witte veld staat voor wie u zorgkosten mag aftrekken. In het tweede
witte veld staat het drempelbedrag. Alleen als u (samen met uw fiscale partner) in totaal
meer zorgkosten hebt dan de drempel, blijft er aftrek over. De drempel is afhankelijk van
uw inkomen. De Belastingdienst heeft het bedrag alvast voor u ingevuld. U hoeft de
drempel dus niet zelf uit te rekenen.

Voor de aftrek van zorgkosten geldt een aantal algemene regels. U moet de kosten in
2020 zelf betaald hebben. Kreeg u een vergoeding, dan kunt u dat deel niet ook nog
eens aftrekken. Verder gelden er per onderdeel van de aftrek telkens andere regels.

In het onderste blauwe veld van het tabblad Zorgkosten staan de posten die aftrekbaar
zijn, telkens met een vraagtekentje ervoor. Door op zo’n vraagteken te klikken, krijgt u
meer informatie over de aftrekpost. Posten die niet in dit lijstje staan, zijn niet
aftrekbaar. Eigen bijdragen voor zorg zijn nooit aftrekbaar. Ook niet als het gaat om een
eigen bijdrage voor zorg, voorzieningen of hulpmiddelen die wel in het lijstje staan. Toch
blijven er vaak kosten over die u wel kunt aftrekken. Het loont daarom de moeite om het
lijstje na te lopen. Kijk bij elke post of u kosten hebt gemaakt die hierbij passen.

Stap 4: Pak uw administratie erbij
Maak een ordner of map met tabbladen voor elke aftrekpost. Voeg achter elk tabblad de
bewijzen dat u de kosten inderdaad hebt gemaakt. Denk aan facturen, bonnetjes of
kopietjes van afspraken met medische hulpverleners. U kunt bij de online aangifte zelf
geen bewijs meesturen. Maar de Belastingdienst kan daar bij de meeste posten wel naar
vragen.

Vul telkens in de witte vakjes het totaalbedrag in dat u in 2020 voor deze post gemaakt
hebt. Doet u aangifte als fiscale partners? Tel dan uw uitgaven en die van uw fiscale
partner bij elkaar op en vul telkens het totaalbedrag in.

Geneeskundige hulp
Bij deze post gaat het om kosten voor medische en paramedische zorg. Ook van de
tandarts, kaakchirurg of orthodontist. Denk ook aan medische behandelingen in het
buitenland die uw verzekeraar niet vergoedt. Het moet wel altijd gaan om behandelingen
door artsen of paramedici die werken volgens in Nederland geldende medische
standaarden. Onder paramedische zorg vallen ook uitgaven voor particuliere verpleging
en verzorging. Bijvoorbeeld verpleging en verzorging tijdens een vakantie.

Reiskosten ziekenbezoek
Voor bezoek aan een (voormalige) huisgenoot die minstens 10 km verderop verpleegd
wordt. Reisde u per openbaar vervoer of met een taxi, dan kunt u deze kosten volledig
meerekenen. Nam u de auto, dan geldt een standaardtarief van € 0,19 per kilometer.

Medicijnen op doktersvoorschrift
Bij deze post gaat het om geneesmiddelen en verbandmiddelen, die u zijn
voorgeschreven door een erkende arts. Dat kunnen ook homeopathische middelen zijn of
medicinale cannabis.

Hulpmiddelen
Denk aan hulpmiddelen zoals steunzolen, elastische kousen en prothesen (waaronder
ook bruggen die een tandarts aanbrengt), of aanpassingen aan een auto, fiets of ander
vervoermiddel. Niet aftrekbaar zijn de uitgaven voor brillen, contactlenzen, eenvoudige
loophulpmiddelen (stokken, krukken en rollators), rolstoelen, scootmobielen en
woningaanpassingen.

Vervoerskosten door ziekte of invaliditeit
Denk vooral aan ziekenvervoer, voor bezoeken aan artsen of andere medische en
paramedische hulpverleners. Reisde u per openbaar vervoer of met een taxi, dan zijn de
kosten volledig aftrekbaar. Nam u de auto, ga dan uit van de werkelijke kosten per
kilometer, dus inclusief afschrijving en onderhoud. U kunt die kilometerprijs berekenen
met de ANWB Autokostenmodule. Kreeg u een vergoeding van de zorgverzekeraar voor
het ziekenvervoer, dan moet u de aftrek met dat bedrag verminderen. Uw
zorgverzekeraar rekende daarbij een wettelijke eigen bijdrage van maximaal € 105.
Omdat eigen bijdragen niet aftrekbaar zijn, moet u ook deze eigen bijdrage in mindering
brengen op het bedrag dat u uiteindelijk invult als aftrek.

In principe zijn ook de meerkosten voor leefvervoer (privé vervoer) aftrekbaar. Maar in
de praktijk is dat vaak lastig. U moet namelijk aantonen dat u vanwege uw handicap of
ziekte méér vervoerskosten hebt dan anderen, die voor het overige (inkomen,
gezinssamenstelling) in dezelfde situatie zitten als u. Dat lukt alleen als u (1) een
volledige administratie bijhoudt van al uw vervoerskosten en (2) kunt nagaan wat een
vergelijkbaar iemand normaal gesproken aan vervoerskosten heeft. Een tabel hiervoor
staat op de website van het Nibud.

Extra uitgaven voor kleding en beddengoed
Deze aftrek geldt alleen voor meerkosten voor kleding en beddengoed ten opzichte van
andere mensen die geen ziekte of beperking hebben. Kunt u zulke kosten aannemelijk
maken, maar niet bewijzen, dan kunt u hier standaard € 300 invullen. Extra kosten voor
kleding en beddengoed zijn bijvoorbeeld aannemelijk als u kleding op maat moet laten
aanpassen of als u (of uw kind) door uw aandoening veel vaker kleding moet wassen of
vernieuwen. U kunt er ook voor kiezen om al uw uitgaven voor kleding (inclusief
schoenen) en beddengoed, inclusief wasbeurten in een administratie te bewaren, met de
bonnen erbij. Komt u dan in totaal op meer dan € 600 aan extra kosten vanwege uw
ziekte of beperking, dan kunt u een standaardbedrag van € 750 invullen. U moet dan wel
weten wat gebruikelijke kosten voor kleding, beddengoed en wasbeurten zijn voor
iemand met hetzelfde inkomen en in dezelfde gezinssituatie als u, maar zonder ziekte of
beperkingen. De gegevens daarvoor vindt u op de website van het Nibud.

Afschrijvingen op uitgaven vóór 2014 voor een rolstoel, scootmobiel of woningaanpassing
Hebt u in 2013 of eerder een rolstoel, scootmobiel of woningaanpassing aangeschaft?
Schrijft u die af in méér dan vijf jaar, bijvoorbeeld in 7 of 10 jaar? Hebt u het eerste deel
van die afschrijving al over het jaar 2013 afgetrokken als zorgkosten, toen deze
hulpmiddelen nog aftrekbaar waren? Dan mag u de afschrijving over 2020 ook nog
aftrekken.

Extra gezinshulp
Bij de post extra gezinshulp gaat het alleen om particuliere hulp in de huishouding of
persoonlijke ondersteuning, die u zelf hebt ingehuurd, zonder indicatie. Er geldt voor
deze post een extra drempelbedrag, afhankelijk van uw inkomen. Alleen uitgaven boven
deze extra drempel zijn aftrekbaar. Ook deze drempel hoeft u niet zelf uit te rekenen. Als
u hier uw kosten invult, trekt de Belastingdienst er automatisch het drempelbedrag van
af.

Dieet op voorschrift van een dokter of diëtist
U kunt alleen een dieet opvoeren dat genoemd wordt in de Dieetlijst 2020 van de
Belastingdienst. Die lijst vindt u onder het vraagtekentje bij deze aftrekpost. Per dieet
geldt een vast aftrekbedrag. U hoeft dus geen bonnetjes te bewaren. U moet wel voor
elk dieet een officiële Dieetbevestiging hebben over 2020, met de handtekening eronder
van uw arts of erkende diëtist. Die Dieetbevestiging kunt u downloaden op de website
van de Belastingdienst.
• Staat uw dieet in de lijst? Vink dan ‘ja’ aan. Er verschijnt een uitklapscherm onder in
het tabblad. Daar kunt u uw naam invullen en het dieet in de lijst aanvinken.
• Volgde u meer dan één dieet? Klik dan op het plusje vóór ‘Nog een dieet toevoegen’
en vink het tweede dieet aan in de lijst.
• Is er nog iemand voor wie u of uw partner de dieetkosten betaald hebben en voor wie
u zorgkosten mag aftrekken? Vink dan ‘ja’ aan, helemaal onderaan het tabblad. Vul
vervolgens ook voor die persoon de naam en het dieet in.

Stap 5: Check het lijstje
Hebt u alle bedragen correct ingevuld? Bent u niets vergeten?
• Klik dan op Akkoord.

Stap 6: Verdeel de aftrek
Bent u fiscale partners, dan komt u na het invullen van een aantal aanvullende vragen in
het tabblad Verdelen (afbeelding 3). Daar staat het totaalbedrag aan zorgkosten dat u
samen mag aftrekken. U kunt dit totaalbedrag verdelen tussen u en uw partner. U mag
dat zo doen dat u er het meeste belastingvoordeel van hebt.
• Zet een bedrag in het witte vakje onder ‘Uw deel’.
• Klik op ‘Belasting berekenen’. U krijgt nu te zien hoeveel geld u en uw fiscale partner
terugkrijgen.
• Probeer dit nog een keer, met een ander bedrag.
• Probeer dit net zo lang, tot u de meest voordelige verdeling hebt gevonden.
• Klik op Akkoord.

Stap 7: Bekijk het resultaat
Bent u tevreden over de verdeling? Of hebt u geen fiscale partner en hoeft u dus niets te
verdelen? Klik dan op ‘Overzicht belasting en premies’ in het menu links in beeld. U krijgt
dan te zien hoeveel belastinggeld u terugkrijgt op basis van de gegevens die u hebt
ingevuld.

Stap 8: Onderteken de aangifte
Dit is de laatste stap. Loop eerst alle gegevens nog en laatste keer door. Corrigeer zo
nodig fouten. Als u zeker weet dat alles klopt, ondertekent u de aangifte (met uw DigiD)
en stuurt u hem naar de Belastingdienst. Sla de aangifte op uw computer op of print hem
uit voor later gebruik. Doe dat vóórdat u uitlogt!

Tekst: Kees Dijkman. Deze informatie wordt u aangeboden door het Netwerk voor
mensen met een beperking of chronische ziekte Ieder(in). De tekst is met de meeste
zorgvuldigheid samengesteld, maar u kunt er geen rechten aan ontlenen. Bij het
schrijven van dit artikel was de definitieve online aangifte voor het jaar 2020 nog niet
beschikbaar. De aangifte kan er daardoor op onderdelen iets anders uitzien dan hier
beschreven.

Bron: Ieder(in)

Ontvang de nieuwsbrief

Maandelijks de gratis nieuwsbrief in je email ontvangen! Een nieuwsbrief vol wetenswaardigheden voor mensen met (ernstig) astma. Meld je dan nu aan