Subsidie voor leden van de VND
De astmaVereniging Nederland en Davos (hierna: VND) kent een regeling voor een financiële bijdrage voor verblijf van eerste lijns familie van in het astmacentrum in Davos opgenomen patiënten (hierna: subsidieregeling).

Om voor deze subsidie in aanmerking te komen en rekening houdend met de beperkte financiële middelen van de VND, dient aan de volgende voorwaarden te worden voldaan.

 1. De patiënt dient onafgebroken betalend lid te zijn van de astmaVereniging Nederland en Davos. Onder patiënt wordt in deze mede verstaan de ouder of verzorger van een minderjarige patiënt.
 2. Na eerste aanmelding als lid en betaling van contributie aan de VND kan de patiënt direct gebruik maken van de subsidieregeling (aanmelding en contributiebetaling moet voor de opname in het NAD gebeurd zijn).
 3. Indien het lidmaatschap door opzegging door patiënt en of bestuur is onderbroken geweest, kan bij een daaropvolgend lidmaatschap pas een beroep op de subsidieregeling worden gedaan indien tussen het hernieuwde lidmaatschap en de subsidieaanvraag een periode van tenminste 12 maanden is verstreken.

Meerderjarige patiënten

 1. Per opgenomen week in het NAD bouwt de meerderjarige patiënt 1 nacht subsidie op.

In totaal kan een opgenomen patiënt maximaal 12 nachten subsidie opbouwen.
Ook indien patiënt langer dan 12 weken wordt opgenomen.
Voor vergoeding komen de overnachtingen van de partner, kinderen en familie uit de eerste lijn in aanmerking. Vergoed worden alleen kosten van overnachting binnen de gemeente Davos.

Minderjarige patiënten

 1. Per opgenomen week in het NAD bouwt de minderjarigen patiënt 1 nacht subsidie op.

In totaal kan een opgenomen patiënt maximaal 12 nachten subsidie opbouwen.
Ook indien patiënt langer dan 12 weken wordt opgenomen
Voor vergoeding komen de overnachtingen van de minderjarige patiënt zelf, zijn ouders en eventuele broers en zussen in aanmerking.
Vergoed worden alleen de kosten van overnachting binnen de gemeente Davos.

 1. Voor minderjarig patiënten bestaat er naast de onder 5 genoemde subsidie ook recht op een vergoeding van 6 overnachtingen bij de aanvang van de opname. Daarnaast bestaat recht op vergoeding van 6 overnachtingen bij de afronding van de opname. Echter alleen indien de minderjarige patiënt gebracht of gehaald wordt door ouders.

Alleen overnachtingen door de patiënt, zijn ouders en broers of zussen binnen de gemeente Davos worden vergoed.

 1. De vergoeding bedraagt 60% van de kosten van verblijf op basis van logies en ontbijt met een maximum van CHF 42,– per persoon per nacht.
 2. Betaling vindt plaats na het overleggen van een nota die aan de volgende voorwaarden moet voldoen: de naam van de gasten, vermelding van het aantal overnachtingen, vermelding van het aantal personen en het te betalen bedrag voor logies en ontbijt.

Subsidieaanvragen die niet compleet en binnen acht weken na beëindiging van de opname zijn ingediend, worden niet gehonoreerd. Betaling vindt binnen acht weken na indienen van de declaratie plaats.

 1. Het recht op subsidie is niet overdraagbaar naar andere patiënten en niet gebruikte dagen kunnen niet worden meegenomen naar een volgende opnameperiode.
 2. Deze regeling vervangt alle voorafgaande regelingen.
 3. De VND kan de regeling te allen tijde aanpassen en / of intrekken.

Aanmelding lidmaatschap

U kunt zich als lid aanmelden via deze site. Een jaarbijdrage voor het lidmaatschap van de VND bedraagt minimaal €25.

Voor de voorwaarden voor het lidmaatschap van de Vereniging Nederland – Davos klik hier.

De regeling in de praktijk
De voor de regeling kwalificerende gast zoekt en reserveert zelfstandig een accommodatie (vakantiewoning of hotel). De volledige rekening dient de gast zelf te betalen. Een maximum bedrag aan subsidie kan teruggevraagd worden bij de Vereniging Nederland-Davos na het overleggen van de originele rekening en een volledig ingevuld en getekend aanvraagformulier

De 4 stappen van aanvraag tot verblijf:

 1. De patiënt/lid vult het aanvraagformulier voor subsidie in. Dit formulier kunt u hier downloaden of aan vragen bij het secretariaat van de astmaVereniging Nederland en Davos.
 2. De patiënt/lid betaalt zelf de accommodatie.

Op de rekening moet het volgende staan:
De naam van de gast, vermelding van het aantal overnachtingen, vermelding van het aantal personen en het te betalen bedrag voor logies en ontbijt.

 1. De patiënt/lid stuurt aanvraagformulier samen met de rekening naar de astmaVereniging Nederland en Davos (Postbus 210, 2810 AE Reeuwijk) of per email naar info@nederland-davos.nl.
 2. De astmaVereniging Nederland en Davos controleert het aanvraagformulier en rekening. Na goedkeuring door de astmaVereniging Nederland en Davos zal het gedeclareerde bedrag worden overgemaakt aan de patiënt/lid.

Let op:

 • bij verblijf in een hotel kunnen de kosten van logies inclusief ontbijt gedeclareerd worden; alle andere kosten zijn altijd voor eigen rekening.
 • bij verblijf in een appartement kunnen de kosten van textielhuur en eindschoonmaak gedeclareerd worden, alle andere kosten zijn altijd voor eigen rekening.

U kunt makkelijk vrije accommodatie zoeken via Davos Tourismus:www.davos.ch (stay +) of telefonisch: (0041) (0) 81. 415 21 21. Ook via appa.ch of booking.com kunt u zoeken naar accomodaties.

Tijdig boeken
Boekt u tijdig! De hotelaccommodaties in Davos kunnen, zeker in het hoogseizoen, erg snel volgeboekt zijn.

Correcte omgang financiën VND
Met de subsidieregeling zijn schaarse financiële middelen van de VND gemoeid. Om de regeling betaalbaar te houden, dienen de gasten altijd de meest voordelige overnachtingsmogelijkheid te kiezen, bijvoorbeeld meer in plaats van éénpersoonskamers.

De subsidieregeling is gemaakt om degene die belangrijk zijn om bij uw opname (of de opname van uw kind) betrokken te zijn de kans te geven u of uw kind in Davos te bezoeken.

Bij meerderjarige patiënten komen voor vergoeding in aanmerking de overnachtingen van partner, kinderen en familie uit de eerste lijn.

Bij minderjarige patiënten komen voor vergoeding in aanmerking de overnachtingen van de minderjarige patiënt zelf, zijn/haar ouders en eventuele broers en zussen.

Indien de VND twijfelt of de aanvraag voor subsidie noodzakelijk is zal hierover navraag bij u of met uw toestemming bij het Nederlands Astmacentrum Davos worden gedaan.

De VND behoudt zich het recht voor om aanvullende voorwaarden op te nemen als de praktijk laat zien dat de subsidieregeling ongewenste effecten heeft. Als gasten van patiënten oneigenlijk gebruikmaken van de regeling of het doel van de regeling niet respecteren, behoudt de VND zich het recht voor de subsidie niet of slechts gedeeltelijk toe te kennen.

Ontvang de nieuwsbrief

Maandelijks de gratis nieuwsbrief in je email ontvangen! Een nieuwsbrief vol wetenswaardigheden voor mensen met (ernstig) astma. Meld je dan nu aan