Regels voor contributiebetaling astmaVereniging Nederland en Davos

Lid van de vereniging zijn alle natuurlijke en rechtspersonen, die als zodanig door het bestuur zijn toegelaten.
Het bestuur kan bij aangetekende brief gemotiveerd de toelating tot het lidmaatschap weigeren. Tegen een dergelijk besluit kan binnen 4 weken na de datum van ontvangst van deze kennisgeving beroep worden ingesteld bij de Algemene Ledenvergadering die in haar eerstvolgende bijeenkomst ter zake beslist.

Beëindiging van lidmaatschap door
Overlijden lid
Opzegging lid
Indien redelijkerwijze niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortbestaan.
Door ontzetting uit het lidmaatschap op de in de wet genoemde gronden.

Bij beëindiging van het lidmaatschap blijft de plicht tot contributiebetaling voor het lopende verenigingsjaar gelden.

Aanvullende regels voor contributiebetaling zijn:
Het lidmaatschapsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december van een kalenderjaar en wordt zonder opzegging voor één jaar verlengd. Indien een lid het lidmaatschap wil opzeggen moet dit schriftelijk vóór 1 november van het lopende jaar gebeuren.

Ongeacht op welk moment men in het lopende jaar lid wordt, bedraagt de contributie minimaal € 25,00 per jaar. Er wordt niet gerekend in gedeeltes van een jaar.

Indien men in verband met een opname in het astmacentrum Davos gebruik wil maken van de subsidieregeling moet voor opname de contributie zijn voldaan. Contributie kan overgemaakt worden op IBAN: NL31INGB 0000 430045 t.n.v. Vereniging Nederland-Davos. ledenadm. te Gouda. o.v.v. lidmaatschapsnummer.

Niet betalende leden ontvangen een herinnering. Deze leden kunnen alleen deelnemen aan de Algemene Ledenvergadering als ze de contributie voordien betaald hebben of ter plekke betalen.

Indien een lid twee jaar geen contributie heeft voldaan zal aan de Algemene Ledenvergadering een verzoek tot royement van het lid worden voorgelegd. Leden met twee jaar contributie achterstand ontvangen een brief waarin wordt verzocht tot betaling van de achterstallige contributie. Tevens staat daar in wanneer men op non-actief wordt gesteld en wanneer de datum van algemene ledenvergadering is. Het op non-actief stellen gebeurt door de secretaris op basis van een opgave van het secretariaat. Het royement gebeurt door het bestuur op basis van een voorstel van de secretaris. Leden die op non-actief zijn gesteld of geroyeerd zijn, kunnen geen gebruik meer maken van de faciliteiten van de astmaVereniging Nederland en Davos.
Het ongedaan maken hiervan kan alleen gebeuren nadat de achterstallige contributie en ook de contributie van het lopende jaar betaald is. Voor het opheffen van het royement is bovendien expliciet instemming van het VND bestuur vereist op basis van een voorstel hiertoe van de secretaris.

Indien een lid die het royement is aangezegd hiervan in beroep gaat bij de Algemene Ledenvergadering, blijft tot op het moment van een uitspraak hierover betrokkene op non-actief staan, tenzij voor aanvang van de Algemene Ledenvergadering waarop dit beroep wordt besproken alsnog de achterstallige contributie en contributie van het lopende jaar betaald is en het bestuur van de Vereniging Nederland-Davos expliciet instemt met opheffing van het royement.

Het bestuur van de astmaVereniging Nederland en Davos kan ook toelating tot het lidmaatschap gemotiveerd weigeren. In relatie tot de regels voor contributiebetaling kan dit actueel zijn in een situatie dat een voormalig verenigingslid eerder heeft opgezegd om redenen die betrekking hebben op de contributiebetaling. Ook kan het zijn dat betrokkene opnieuw lid wenst te worden om via het lidmaatschap gebruik te kunnen maken van faciliteiten zoals de subsidieregeling. Een besluit hierover neemt het bestuur op voordracht van de secretaris.

Op de contributieregeling zijn ook de richtlijnen voor bescherming van persoonsgegevens van toepassing
Op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens hanteert de astmaVereniging Nederland en Davos de richtlijnen van het autoriteit Persoonsgegevens. Al uw rechten zijn hierin vastgelegd zoals het recht van kennisneming van de opname van gegevens, het recht om deze opgenomen gegevens in te zien, het recht om deze gegevens indien nodig te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen.

De algemene verordening gegevens bescherming (AVG) bepaalt dat uw persoonlijke gegevens alleen mogen worden gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn aangevraagd en dat ze alleen onder ogen komen van de mensen voor wie ze bestemd zijn. De wet geeft u het recht om de over u opgenomen gegevens in te zien, te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen en na te vragen aan wie de gegevens zijn verstrekt.
De astmaVereniging Nederland en Davos zal deze gegevens nooit aan derden verkopen of ter inzage gegeven.

Meer informatie over de Wet bescherming persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

 

Ontvang de nieuwsbrief

Maandelijks de gratis nieuwsbrief in je email ontvangen! Een nieuwsbrief vol wetenswaardigheden voor mensen met (ernstig) astma. Meld je dan nu aan